Đảng ủy phường Quỳnh Xuân: Tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)

Thứ sáu - 03/02/2023 14:35
Sáng ngày 03/02/2023, trong không khí mùa Xuân ấm áp, vui tươi, phấn khởi của thị xã Hoàng Mai nói chung, của phường Quỳnh Xuân nói riêng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và Tết cổ truyền của dân tộc, Đảng ủy phường Quỳnh Xuân long trọng tổ chức buổi Tọa đàm gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm!
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm!
Cách đây 93 năm, ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam họp tại bán đảo Cửu Long (Hương Cảng), đã nhất trí thành lập một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, là Cương lĩnh và Điều lệ đầu tiên của Đảng ta, đã xác định đường lối cách mạng đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam đi theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với quy luật và thực tiễn của một nước thuộc địa nửa phong kiến, đó là: giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động; độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, là cơ sở dẫn tới những thắng lợi oanh liệt, những bước nhảy vọt quan trọng và những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
z4075263692335 4fea52385947687bcb2fb56ccdbe2599
Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng

Đường lối chính trị đúng đắn của Đảng ta được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định, đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong 93 năm qua. Với đường lối đúng đắn đó, Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945,  lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ lên địa vị của những người làm chủ một quốc gia độc lập, tự do, hạnh phúc và tự quyết định vận mệnh của mình.
Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối đúng đắn để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng; xây dựng lực lượng, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chống thù trong, giặc ngoài; tiến hành diệt “giặc đói”, “giặc dốt” và lần đầu tiên tổ chức thắng lợi cuộc tổng tuyển cử vào ngày 06/01/1946 bằng hình thức phổ thông đầu phiếu trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Với dã tâm xâm lược, thực dân Pháp quyết cướp nước ta một lần nữa. Đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo với tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, đã đồng sức, đồng lòng đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ và anh dũng suốt chín năm, giành thắng lợi vẻ vang bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, chấn động địa cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ, với quyết tâm sắt đá là giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Mùa xuân năm 1968, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân đội ta đã tạo ra bước ngoặt chiến lược, có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, để lại bài học lịch sử vô cùng quý giá. Cùng với thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống phá hoại lần thứ nhất ở miền Bắc đánh bại “chiến tranh cục bộ” của kẻ thù, quân và dân ta đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ.
z4075263663507 4dbc9902031726fcdf66e58adfa42769
Đảng là hạt nhân lãnh đạo quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta kéo dài gần một phần tư thế kỷ, nhân dân ta phải đương đầu với một thế lực ngoại xâm hung bạo nhất trong lịch sử loài người. Với sức mạnh của ý chí "không có gì quý hơn độc lập tự do" của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kết hợp với sức mạnh của đường lối chiến tranh nhân dân, của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; sức mạnh của tiền tuyến lớn miền Nam anh hùng kết hợp với sức mạnh của hậu phương lớn xã hội chủ nghĩa miền Bắc; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng kết hợp với sức mạnh của tinh thần đoàn kết quốc tế, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đã kết thúc thắng lợi vẻ vang bằng chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại ngày 30/4/1975.
Phát huy tinh thần cách mạng vẻ vang và quyết tâm đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đã giành được những thành tựu to lớn. Sau hơn 30 năm thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường, đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức gay gắt; đất nước ta đã đạt được những thành tựu lớn trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; xây dựng hình ảnh một Việt Nam ổn định về chính trị, vượt qua khủng hoảng về kinh tế, đẩy lùi lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện một bước rõ rệt đời sống nhân dân; kinh tế khởi sắc bứt phá; quốc phòng, an ninh bảo đảm ổn định vững chắc; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đều có bước tiến ấn tượng.
Đảng ta đã vận dụng đúng quy luật vào thực tiễn, tìm được con đường thích hợp đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là minh chứng sinh động, cụ thể cho bản lĩnh và trí tuệ, khả năng, vai trò, vị trí tiên phong của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đáp ứng nguyện vọng và tạo dựng niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. 
z4017411841632 08daa93cd59f49f3b443adc5dbc94f38
Đảng bộ phường Quỳnh Xuân là đơn vị cơ sở duy nhất của thị xã Hoàng Mai 2 năm liên tiếp (2021, 2022) đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, Đảng bộ và nhân dân phường Quỳnh Xuân tuyệt đối trung thành, luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng các cấp, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào hoàn cảnh thực tiễn của địa phương đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng, đóng góp to lớn vào sự phát triển của thị xã Hoàng Mai trong 10 năm qua, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, quốc phòng, an ninh được củng cố và giữa vững; văn hóa, xã hội có những bước phát triển nổi bật; niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền được củng cố.
Trong những năm qua, thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và các cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quỳnh Xuân đã phát huy các nguồn lực và lợi thế của địa phương, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đến năm 2022: Tổng giá trị sản xuất, đạt 979.624 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,8%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó công nghiệp -xây dựng chiếm 15,06%, thương mại- dịch vụ chiếm 60,58, nông nghiệp - thủy sản chiếm 24,36%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 59.350 triệu đồng/người/năm.
z4080116140707 2cbd5d99e98063dbc71adbbb299266a9
Buổi tọa đàm trong không khí thân tình ấm áp và các tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm

Trong sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ chủ trương chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, kinh tế mùa vụ, quy hoạch, cải tạo đồng ruộng để phát triển sản xuất. Chú trọng đầu tư các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho người dân. Năm 2022, tổng sản lượng lương thực đạt 3.357 tấn; chăn nuôi phát triển mạnh cả về quy mô, tốc độ và chất lượng, toàn phường hiện có 129 con trâu; 1.320 con bò; 4.362 con lợn; 716 con hươu; trên 41.010 con gia cầm.... Nuôi trồng thủy sản phát triển, đặc biệt nhờ mô hình chuyển đổi ruộng đất làm nông nghiêp cho năng suất thấp sang nghề nuôi trồng thủy sản, được xem là nghành kinh tế mũi nhọn trong thời gian qua. Diện tích nuôi trồng thủy sản phường trên 185ha, sản lượng đạt trên 351 tấn (năm 2022), trong đó nuôi tôm 3 giai đoạn ứng dụng công nghệ cao (20 ha) và ngày càng được đầu tư nhân rộng và phát triển.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực: 04 trường học và Trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, hiện nay đang được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất để đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh mẽ, từ các tổ chức trong phường đến các dòng họ, các tổ dân phố đều thi đua lẫn nhau tạo nên phong trào học tập tích cực. Số lượng học sinh giỏi các cấp, học sinh đậu vào các trường đại học ngày càng tăng, trung bình mỗi năm có 120 đến 150 em. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.
z4080207405704 b5af8308e642bb5abd384cd184e514d7
Các chi bộ, các ngành  tặng hoa chúc mừng Đảng ủy

Phong trào thi đua yêu nước xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nếp sống mới đang đi vào chiều sâu và đạt được những kết quả đáng tự hào. Đến năm 2022, toàn phường có hơn 41km đường giao thông nội khối được bê tông hóa; xây dựng thêm 14 đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Lắp 77 tuyến đường điện, với 33km, 796 bóng điện, trồng hơn 2.000 cây mới dọc các tuyến đường nội khối, tổng ước giá trị thực hiện hơn 1,5 tỷ đồng. Tổ chức thường xuyên giải tỏa hàng lang an toàn giao thông, vỉa hè; giải tỏa dứt điểm 3 chợ tạm. Triển khai lắp đặt được 320 biển số nhà trên tuyến đường Phùng Hưng. Các công trình thiết chế văn hóa thể thao - thông tin được quan tâm; là đơn vị làm thí điển triển khai lắp đặt hệ thống truyền thanh thông minh không dây cho hiệu quả rõ nét với kinh phí 1.095 triệu đồng. Đến nay, 131 Tổ tự quản cùng thi đua xây dựng Tổ tự quản văn minh-an toàn hiệu quả. Văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được chú trọng phát huy mạnh mẽ; sự sẽ chia, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn là điểm sáng của những người con yêu quê hương nơi đây.
Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị như Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII, Chị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
z4080209771349 2cbfb8e9bebc29a1dd7ae5345706c6af
HĐND-UBND-MTTQ, các tổ chức đoàn thể tặng hoa chúc mừng Đảng ủy

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại.
Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.
Chúng ta vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành vô hạn với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với lợi ích của giai cấp công nhân và của toàn dân tộc. Biết ơn Đảng, Bác Hồ, Đảng bộ và nhân dân phường Quỳnh Xuân nguyện đoàn kết một lòng, biến quyết tâm thành hành động cách mạng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, ra sức thi đua lao động sản xuất xây dựng quê hương phường Quỳnh Xuân phát triển bền vững; đoàn kết một lòng, đóng góp công sức, trí tuệ, cùng nhau thi đua đẩy mạnh phong trào học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã.

Nguồn tin: quynhxuan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây