KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ HỘI ĐẾN NĂM 2023

Thứ năm - 30/03/2023 10:32
UBND phường Quỳnh Xuân Ban hành kế hoạch Tổ chức lễ hội Đền Xuân hòa và Đền Phùng Hưng năm 2023, kính gửi đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan và toàn thể bà con nhân dân chuẩn bị và sắp xếp thời gian tham gia lễ hội...
Đền Phùng Hưng
Đền Phùng Hưng
 
    ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG QUỲNH XUÂN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: 26/KH-UBND              Quỳnh Xuân, ngày15 tháng 03 năm 2023
 
KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức Lễ hội kỳ phúc Đền Xuân Hòa và Đền Phùng Hưng năm 2023
 
 Căn cứ chương trình công tác của Đảng ủy. UBND phường Quỳnh Xuân xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống kỳ phúc hằng năm vào ngày 10/3 (ÂL) tại hai di tích lịch sử Quốc gia Đền Xuân Hòa và Đền Phùng Hưng năm 2023 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
          1. Mục đích:
- Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về di tích, giáo dục truyền thống về lịch sử văn hóa, những nét đẹp phong tục tập quán của con người Quỳnh Xuân.
          - Tổ chức lễ hội nhằm mục đích nâng cao nhận thức của mọi người dân, với tinh thần hướng về cội nguồn, có ý thức trách nhiệm bảo vệ tôn tạo di tích tạo điều kiện để mọi người hướng về tâm linh, giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ, sống lành mạnh, hướng thiện và luôn nhớ về cội nguồn.
- Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thực hiện tốt công tác xã hội hóa hoạt động lễ hội, gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
          2. Yêu cầu:
- Tổ chức Lễ hội có chất lượng, hấp dẫn, ấn tượng, bản sắc và thu hút đông đảo du khách, doanh nghiệp và Nhân dân tham gia. Đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, lành mạnh, tiết kiệm, vệ sinh môi trường.
          - Tránh biểu hiện lợi dụng tự do tín ngưỡng để hoạt động mê tín dị đoan.
.         II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ:
1.Thời gian: Từ ngày 25 - 29/4/2023 (Tức ngày 6 - 11/3 ÂL)
2. Địa điểm: Tại đền Xuân Hòa và đền Phùng Hưng.
3.Thành phần tham gia:
3.1.Khách mời:
- Thị xã:
+ Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai.
+ Đại diện phòng Văn hóa – Thông tin.
+ Đại diện trung tâm VHTT & TT thị xã Hoàng Mai.
- Các phường, xã bạn: Đại diện lãnh đạo, công chức văn hóa; phường Mai Hùng, xã Quỳnh Liên, xã Quỳnh Văn, xã Quỳnh Tân.
- Ở phường:
+Toàn BCH Đảng ủy;cán bộ, công chức; các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức xã hội; các trường học, trạm y tế; các HTX, QTDND, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; Bí thư chi bộ, Trưởng BCTMT ,Tổ trưởng dân phố ; các HLV, vận động viên các môn thể thao và nhân dân đến dự khai mạc Lễ hội.
3.2. Lực lượng tham gia lễ hội:
Cán bộ và Nhân dân toàn phường và khách thập phương.
III. CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI:
  1. Đền Xuân Hòa:
           1.1.Phần Lễ: Dự kiến.
14h ngày 9/3 (ÂL) lễ Thiết sớ, sau khi lễ Thiết sớ xong, ban hành lễ chuyển đồ tế khí ra sân để lau sạch sẽ và thiết bày ngoài sân.
- 8h Ngày 10/3 (ÂL) Lễ Yết cáo, ban hành lễ do Ông Hồ Đình Nghị làm trưởng ban.
- Từ 9h giờ 30 phút đến 18 giờ 30 ngày 10/3 (ÂL) các đoàn dâng hương.
- 8 giờ sáng  ngày 11/3 (ÂL) lễ Cầu Phúc, ban hành lễ như cũ.
- 16 giờ ngày 11/3 (ÂL) lễ Yên Vị (lễ xong đưa toàn bộ đồ tế khí di tích vào nguyên chỗ cũ an toàn).
1.2: Phần hội:  Không tổ chức phần Hội.
2. Đền Phùng Hưng:
2.1. Phần lễ: Dự kiến.
- Ngày 9/3 (ÂL) làm công tác chuẩn bị.
- 7 giờ 30 phút đến 9h ngày 10/3 (ÂL) lễ Cáo Thỉnh.
- 10 giờ 00p  - 23h ngày 10/3 (ÂL) lễ dâng hương.
- 24 giờ ngày 10/3 (ÂL) lễ Giờ Tý.
- 8 giờ 30 phút sáng ngày 11/3 (ÂL) Đại tế Cầu Phúc, ban hành lễ như cũ do ông Lê Hữu Ân làm trưởng ban.
2.2. Phần hội:
2.2.1. Các hoạt động văn hóa - thể thao.
- Môn bóng đá nữ gồm:14 Tổ dân phố.
+ Địa điểm: Tại sân đền Phùng Hưng.
+ Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 phút ngày 6/3 (ÂL).
+ Đơn vị phụ trách: Hội LHPN phường chủ trì phối hợp Hội Cựu Chiến Binh.
- Môn bóng chuyền nam gồm: 14 tổ dân phố và dự kiến mời xóm 20 xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu.
+ Thời gian: Bắt đầu từ 7h30 phút ngày 06/3 (ÂL).
+ Địa điểm: Tại sân đền Phùng Hưng.
+ Đơn vị phụ trách: Hội Nông dân phường chủ trì.
2.2.2. Văn nghệ:
+ 14 tổ dân phố tham gia sau khi khai mạc Lễ Hội, mỗi khối 1 tiết mục văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước. (Đối với các tiết mục hát, múa phải có người hát và múa phù họa).
+ Thời gian: Bắt đầu từ 19h30 phút ngày 9/3 (ÂL).
+ Địa điểm: Tại sân đền Phùng Hưng.
+ Đơn vị phụ trách: Đoàn Thanh niên chủ trì.
(Đề nghị Đoàn TN tham mưu thành lập tổ chấm thi mời giáo viên các trường học làm Ban giám khảo).
2.2.3. Phần rước:
- Dự kiến các Đoàn tham gia rước và theo thứ tự rước:
1. Múa Lân (Nếu có).
2. Đội cờ Tổ Quốc, Cờ Hội (31 đoàn viên do Đoàn TN đảm nhiệm).
3. Các cháu học sinh đồng phục (30 cháu do trường THCS đảm nhiệm).
4. Rước Kiệu Bác (12 người do 01 tổ dân phố đảm nhiệm).
5, Lực lượng vũ trang. (31 hội viên Nam CCB cầm gươm, đao, giáo, mác, vũ khí và mặc áo giáp).
6. Trống ( Gồm 1 trống to, 15 trống nhỏ, 15 đôi dẽm bao gồm 1 người chỉ huy, 2 người kéo trống, 3 người đánh trống, 30 người đánh trống nhỏ và dẽm do 2 tổ dân phố đảm nhận).
7. Ngựa tía ( 11 người do 1 tổ dân phố đảm nhận).
8. Kiệu 1 ( 17 người do 2 tổ dân phố đảm nhận).
9. Ngựa bạch (11 người do 1 tổ dân phố đảm nhận).
10. Kiệu 2 (17 người do 2 tổ dân phố đảm nhận).
11. Người cao tuổi (31 người do hội NCT phường đảm nhận).
12. Phụ nữ (31 người mặc áo dài do hội LHPN phường đảm nhận).
13. Hội Nông dân (31 người do hội Nông dân phường đảm nhận).
3. Triển khai công tác tuyên truyền: Từ ngày 15/4/2023 (Tức ngày 25/2 nhuần ÂL).
- Ban quản lý các di tích, công chức VH-XH triển khai treo mắc PANO, băng rôn, cờ tại hai di tích.
- Các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phốthông báo rộng rãi cho Nhân dân được biết và tham dự lễ hội tại hai di tích, huy động Nhân dân treo cờ Tổ quốc, đặc biệt các tuyến đường về hai di tích.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  1. Thành lập ban tổ chức và các tiểu ban:
1.1: Thành lập ban.
+ Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường (Văn -Xã) làm trưởng ban.
+ Các Phó trưởng ban: Đ/c Chủ tịch UBMTTQ, công chức VH-XH.
+ Các thành viên: Đại diện các tổ chức chính trị- xã hội, công an, trạm Y Tế, cán bộ công chức UBND phường.
1.2.Thành lập các tiểu ban. (Có quyết định riêng)
- Thành lập Tiểu ban nội dung, Tiểu ban rước.
- Tiểu ban tuyên truyền.
- Tiểu ban an ninh.
- Tiểu ban hậu cần, lễ tân.
- Tiểu ban Văn nghệ, thể thao.
2. Công chức Văn hóa- xã hội:
          - Tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch thực hiện và thành lập Ban, các Tiểu ban.
- Phối hợp ban quản lý di tích, trang trí khu vực lễ hội, kiểm tra các điều kiện chuẩn bị cho lễ hội.
          - Phối hợp Ban biên tập cổng thông tin phường xây dựng chuyên trang, chuyên mục phản ánh kịp thời các hoạt động tuyên truyền về Lễ hội.
          3. Công chức tài chính - kế toán:
          Tham mưu vận động kinh phí, phối hợp công chức VH-XH, ban lễ nghi tham mưu đề xuất duyệt kinh phí đảm bảo cho Lễ hội.
4.Công an phường, Ban BVDP:
          Công an phường chủ trì xây dựng kế hoạch bảo vệ đảm bảo an toàn cho lễ hội.
          5.Trạm Y tế: Đảm bảo công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong lễ hội.
          6. Công tác vệ sinh môi trường: Các Tổ dân phố phát động Nhân dân làm tốt công tác vệ sinh trước lễ hội, trường THCS và Trường Tiểu học Quỳnh Xuân A, THQX B phối hợp Ban bảo vệ di tích để làm tốt công tác vệ sinh tại 2 đền trước lúc lễ hội diễn ra.
          7. Công chức Văn phòng- thống kê: Phối hợp công chức VH-XH và Công chức TC-KT tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, giấy mời đón tiếp khách và chuẩn công tác hậu cần.
          8. Đề nghị MTTQ,  Hội LHPN, Đoàn TN, Hội CCB, Hội ND, Hội NCT:
          - Triển khai kế hoạch, các điều kiện đảm bảo và chỉ đạo tổ chức các giải thể thao và văn nghệ, nhân lực tham gia các đội rước.
          9. Các Tổ trưởng tổ dân phố: Báo cáo với chi bộ, phối hợp Ban công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội thành lập đoàn thể thao, đội văn nghệ, nhân lực tham gia rước Đền Phùng Hưng tiến hành tập luyện và tham gia, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, tổ chức tổng dọn vệ sinh Tổ dân phố vào ngày 5/3 (ÂL).
          V. KINH PHÍ:
          - Trích từ nguồn công đức của hai đền theo quy định, từ các nhà tài trợ và các nguồn hợp pháp khác.
          Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ hội Đền Xuân Hòa và đền Phùng Hưng phường Quỳnh Xuân năm 2023, yêu cầu Ban, Tiểu ban, các ngành, các Tổ dân phố xây dựng kế hoạch, phương án, đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ đề ra.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
- Phòng VH&TT thị xã (b/c);
- Trung tâm VHTT- TT thị xã (b/c);
- TT Đảng ủy - HĐND (b/c);
- MTTQ, các đoàn thể;
- Các công chức liên quan;
- Ban quản lý hai di tích;
- BTCB, 14 TTTDP;
- Trường THCS,THQX A; THQXB; MNQX;
- Lưu: Vp UBND.
 
 
 
 
 
Nguyễn Đình Hanh
 
 
 

Nguồn tin: quynhxuan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây