Đảng ủy phường Quỳnh Xuân: Nâng cao chất lượng công tác cử tuyển và phối hợp quản lý học viên tham gia học tập, bồi dưỡng LLCT tại TT BDCT thị xã

Chủ nhật - 06/02/2022 09:01
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “... cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh: “Thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ…”. Trong đó, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị là nội dung them chốt nhất.
Đảng ta đã ban hành nhiều quy định về học tập lý luận chính trị. Nhờ đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ được quan tâm, nội dung, chương trình bước đầu đổi mới.
Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Bí thư Đảng ủy báo cáo chính trị tại Hội nghị tổng kết Công tác Xây dựng Đảng năm 2021
Đồng chí Nguyễn Thị Mai, Bí thư Đảng ủy báo cáo chính trị tại Hội nghị tổng kết Công tác Xây dựng Đảng năm 2021
Công tác giáo dục lý luận chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng. Việc học tập lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên hiện nay không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức lối sống, hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng ủy, BTG Đảng ủy phường Quỳnh Xuân đã chú trọng, quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng LLCT, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các quần chúng ưu tú và thế hệ trẻ từ cấp ủy Đảng, chính quyền của phường đến chi bộ. Nhờ vậy, trong nhiều năm việc học tập lý luận chính trị trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân. Trong đó, công tác cử tuyển và phối hợp quản lý học viên tham gia học tập, bồi dưỡng LLCT, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tại TTCT thị xã đã đạt được một số kết quả, như:
2
Đảng ủy phường Quỳnh Xuân được thị xã Hoàng Mai tặng giấy khen vì có thành tích Xuất sắc trong công tác Tuyên giáo, công tác cử tuyển, phối hợp bồi dưỡng LLCT và bổ sung, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên

Công tác cử tuyển; Công tác phối hợp, quản lý học viên tham gia học tập, bồi dưỡng tại TTBDCT trong năm 2021.
- Về bồi dưỡng, theo dõi quần chúng kết nạp Đảng: Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ của Thị ủy hàng năm, Đảng ủy giao chỉ tiêu cho các chi bộ, trên cơ sở các quy định và thông qua các phong trào, các chi đoàn, chi hội giúp đỡ, theo dõi gửi danh sách về các chi bộ trực thuộc, sau đó chi bộ lựa chọn quần chúng ưu tú báo cáo về đảng ủy. Ban Thường vụ đảng ủy phường xét chọn những quần chúng ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt theo thứ tự ưu tiên và lập danh sách quần chúng gửi về BTC Thị ủy và TTBDCT thị xã để được xét tham gia học các lớp cảm tình Đảng. Khi có thông báo lịch học, đảng ủy gặp gỡ và cử trưởng nhóm học viên Quỳnh Xuân.
- Đối với công tác bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới, đảng ủy giao cho đồng chí phó bí thư trực Đảng theo dõi thời gian kết nạp, đối chiếu với quy định để lập danh sách cử học các lớp theo quy định, đảm bảo về mặt thời gian để làm quy trình chuyển chính thức cho đảng viên.
- Đối với cử học viên tham gia học sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị và các lớp bối dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khác, đảng ủy cử học viên tham gia theo chỉ tiêu, nhiệm vụ và tiêu chuẩn, cùng với đó là thường xuyên phối hợp để quản lý cán bộ tham gia học tập:
BTV Đảng ủy cử đồng chí PBT trực Đảng trực tiếp tham gia dự khai giảng, bế giảng và phối hợp với TTCT thị xã quản lý các học viên trong quá trình học. Những học viên nghỉ phép hoặc có lý do xin nghỉ học phải có đơn xin nghỉ ghi rõ lý do cụ thể để gửi cho TTCT thị xã và Đảng ủy biết để xử lý. Đảng ủy có hỗ trợ một phần kinh phí học tập, bồi dưỡng cho các học viên. Trong quá trình học viên đang tham gia học, Đảng ủy thường xuyên nắm bắt tình hình các học viên thông qua đồng chí trưởng đoàn; gọi điện, trao đổi với đồng chí phụ trách quản lý học viên của TTCT để nắm bắt tình hình; nếu có học viên nào không thực hiện đúng quy chế học tập thì đề nghị Trung tâm thực hiện xử lý đúng quy định.
 - Nhờ làm tốt công tác phối hợp với TTCT thị xã, công tác đào tạo luôn được chú trọng, đặc biệt là về chất lượng. Trong năm 2021 đã cử 2 đồng chí học lớp Sơ cấp chính trị kết quả đạt loại tốt; 3 đồng chí học lớp Trung cấp chính trị, có 1 đồng chí đạt loại giỏi, 2 đồng chí đạt loại khá; cử được 6 đồng chí tham gia các lớp chuyên viên QLNN kết quả 5 đồng chí đạt loại khá, 01 đồng chí đạt loại giỏi; cử 12 quần chúng đi bồi dưỡng cảm tình Đảng, 4 đồng chí được học lớp đảng viên mới kết quả đều đạt loại khá giỏi trở lên; 1 đồng chí tham gia học các lớp dành cho đối tượng 3 về QPAN đạt loại giỏi.
- Ngoài ra, Đảng ủy phối hợp với TTCT quản lý chặt chẽ số lượng cán bộ, bí thư chi bộ gia các lớp tập huấn chuyên môn về Công tác tổ chức, Văn phòng, Kiểm tra, giám sát..., số lượng tham gia về cơ bản đạt trên 95%. Một vài đồng chí vắng tập huấn 1 đến 2 buổi đã được Đảng ủy kiểm điểm một cách nghiêm túc.
Hoạt động bồi dưỡng thực tiễn tại địa phương
Ngoài công tác phối hợp quản lý học tập, Đảng ủy phường Quỳnh Xuân luôn chú trọng đến hoạt động bồi dưỡng thực tiễn tại địa phương nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, cán bộ đảng viên, các chi đoàn, chi hội.
- Đã quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nắm bắt kịp thời tình hình DLXH đồng thời định hướng tư tưởng đối với đảng viên. 
Năm 2021, Đảng ủy đã phối hợp quản lý và tổ chức 08 cuộc quán triệt, học tập Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 kết hợp triển khai các kết luận, chỉ thị, Đền án của của cấp trên kịp thời, chất lượng, sáng tạo và khoa học, cụ thể như thông qua hội nghị trực tuyến toàn quốc của Trung ương của Tỉnh ủy ủy về học tập Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy đã mời hơn 300 đảng viên về học tập trong thời gian 2 ngày và Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, sau học tập đảng viên đã viết bài thu hoạch gửi về Đảng ủy theo dõi (100%);
- Hàng năm, đảng ủy tiến hành xây dựng chương trình làm việc, chỉ đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể và các chi bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng LLCT, cập nhật kiến thức cho đoàn viên, hội viên; kế hoạch số 34 ngày 29/6/2021 của Đảng ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/03/2015 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030”, Giao cho Cựu Chiến binh phối hợp Đoàn phường xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyên truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, các đồng chí Hội CCB xuống nói chuyện về Đảng, về Bác Hồ với các học sinh trường học.
Thông qua các hình thức tuyên truyền sáng tạo như: Tổ chức các lễ hội truyền thống của 2 di tích; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Sử dụng các biện pháp tuyên truyền trực quan qua Máy chiếu, Xemina để thu hút người nghe và đặc biệt là phát huy vai trò của công tác tuyên truyền miệng của các đồng chí Đảng viên lão thành, có uy tín trong nhân dân, tuyên truyền qua nhóm Zalo, facabook, Trang thông tin điện tử của phường..
1
Đảng ủy phường Quỳnh Xuân được BTG Thị ủy biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng và hoat động bồi dưỡng LLCT thực tiễn tại địa phương năm 2021

Nhờ những hoạt động thực tiễn như vậy trong  năm qua Đảng bộ đã phát triển được 9 đảng viên, vượt chỉ tiêu Thị ủy giao; số chi bộ có phát triển đảng là 6 chi bộ, chuyển chính thức cho 7 đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm về chất lượng, đạo đức lối sống, trình độ của quần chúng.
- Đảng ủy luôn chú trọng đến công tác đào tạo nguồn cán bộ cho các nhiệm kỳ tiếp theo bằng việc đưa vào quy hoạch những cán bộ trẻ có trình độ, có năng lực công tác tốt, từ đó tiếp tục cử đi đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới.
- Chỉ đạo các chi bộ tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát các đảng viên mới về việc thực hiện và chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đưa ra khỏi đảng những đảng viên trẻ có tư tưởng xấu, đi ngược với tôn chỉ, mục đích của Đảng; Chú trọng hơn nữa công tác tư tưởng và bồi dưỡng cho đối tượng đảng, đảng viên mới sau khi được kết nạp vào Đảng, tạo điều kiện để đảng viên mới phấn đấu, học tập nâng cao trình độ.
Nhờ làm tốt công tác tư tưởng và bồi dưỡng, cập nhật kiến thức từ cơ sở chi bộ nên trong năm qua không có đảng viên trẻ nào có tư tưởng lệch lạc, cán bộ trẻ hăng hái làm việc; có ý chí phấn đâu vì sự nghệp chung của địa phương; không có cán bộ, đảng viên trẻ nào phải đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng.
 Tuy nhiên, công tác này còn một số hạn chế như:
-  Một số nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chưa thực sự đổi mới để thu hút người học, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên đặc biệt là thế hệ trẻ chưa thực sự đi vào chiều sâu, một số đoàn viên trẻ không mặn mà, chưa thực sự quan tâm đến việc học tập lý luận chính trị, kết nạp đảng mà chỉ chú trọng vào làm ăn kinh tế, cuộc sống gia đình.
- Còn một số cán bộ nhận thức chưa đúng đắn, đầy đủ về mục tiêu học tập lý luận chính trị, còn biểu hiện lười học, dẫn đến tình trạng bỏ học, trốn tiết, học đối phó.
Một số giải pháp trong thời gian tới:
- Đề nghị BTG, Trung tâm BDTC thị xã: tiếp tục quan tâm mở thêm các lớp nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cập nhật thêm các kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; quan tâm bồi dưỡng chất lượng các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cho các Đảng bộ, chi bộ để kịp thời cập nhật quan điểm chủ trương đường lối của Đảng đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân.
- Các Đảng ủy xã, phường:
+ Hàng năm có kế hoạch và giao cho các chi bộ, đoàn thể tiếp tục giúp đỡ, theo dõi, động viên các quần chúng ưu tú gắn với tổ chức các phong trào, các cuộc vận động, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao để tìm các nhân tố mới, quan tâm thêm ở các vùng đặc thù. Cần làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời nắm rõ những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Khắc phục “bệnh lười” học tập lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên.
+ Cần đổi mới nội dung học tập, tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng cập nhật, các buổi nói chuyện chuyên đề phù hợp với đối tượng học viên. Phát huy tinh thần tích cực, tự giác học tập lý luận chính trị, quan tâm đối tượng là học sinh, đoàn viên, thanh niên.
+ Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên cần nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời, trong đó có học tập lý luận chính trị. Nội dung tự học tập của cán bộ phải toàn diện, từ bổ sung kiến thức chuyên môn cần thiết đến rèn luyện phương pháp, kỹ năng. Cán bộ cần học tập từ thực tế công việc, cuộc sống, học hỏi kinh nghiệm các cán bộ tiền nhiệm, lấy ý kiến nhân dân.
Nguyễn thị Mai – Bí thư Đảng ủy
 

Nguồn tin: quynhxuan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây