Phát huy vai trò của Đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Chủ nhật - 06/02/2022 09:23
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có vị trí rất quan trọng, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, là bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đấu tranh phòng, chống suy thoái, tham nhũng tiêu cực. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những kết quả, ưu điểm để phát huy, những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, chấp hành nghị quyết, chỉ thị ở một số lĩnh vực, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. khắc phục hậu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Đảng ủy phường Quỳnh Xuân vinh dự là đơn vị cơ sở duy nhất đạt danh hiệu  Trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Thị ủy Hoàng Mai tặng giấy khen
Đảng ủy phường Quỳnh Xuân vinh dự là đơn vị cơ sở duy nhất đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu được Thị ủy Hoàng Mai tặng giấy khen
Xác định làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, thúc đẩy tiến độ công việc, nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và tính “răn đe”, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.
Trong năm 2021, Đảng ủy P. Quỳnh Xuân đã chú trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; Đảng ủy đã quán triệt nâng cao nhận thức, vai trò của Đảng ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đòan thể, chỉ đạo thực hiện tốt phương châm chỉ đạo “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, lấy giám sát thường xuyên làm khâu đột phá để chủ động phát hiện cảnh báo, ngăn ngừa các vi phạm.
-  Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/ThU ngày 30/03/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật ở chi bộ, đảng bộ cơ sở, Hướng dẫn số 01-HD/UBKTThU ngày 10/6/2021 của UBKTThU của UBKT thị ủy, Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Hướng dẫn 02-HD/TW thực hiện Quy định về giám sát, kỷ luật của Đảng đến chi bộ và đảng viên; đồng thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Chỉ đạo UBKT tham mưu xây dựng ban hành mới, sửa đổi, hoàn thiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, quy định hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát; quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ được phân công theo dõi các chi bộ trực thuộc, theo dõi địa bàn…
- Đảng ủy đã dự thảo 2 quy trình đó là Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy và xin ý kiến thẩm định của UBKT thị ủy và ban hành ngày 26/3/2021 để cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của cấp trên giúp cho Đảng ủy, UBKT và các chi bộ trực thuộc nắm rõ từng quy trình, nội dung, các bước, cách thức nhằm nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát.
- Phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát từng bước được đổi mới; triển khai xây dựng kế hoạch kịp thời và hoàn thành chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm trọng điểm, chú trọng việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và quy chế làm việc, của Chi ủy, Chi bộ; việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tự soi, tự sửa, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời thông báo kết luận, chỉ rõ về những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các chi bộ, đảng viên được giám sát. Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đơn, thư phức tạp, kéo dài từ trước. Trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như công tác cán bộ, các chi bộ, đơn vị đơn vị có dấu hiệu về mất đoàn kết nội bộ, thiếu thống nhất trong chi bộ; những chi bộ mà ở đó công tác xây dựng đảng còn bộc lộ hạn chế, yếu kém để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện; những vấn đề tồn đọng như công tác thu nạp thuế quỹ, quản lý đất đai, công tác quản lý tài chính, tài sản …
1
Đảng ủy khen thưởng các chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2021

Kết quả năm 2021, đã hoàn thành 15 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch KT, GS của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy; Đảng ủy đã thành lập 4 đoàn kiểm tra diện rộng 20 chi bộ trực thuộc về việc thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, kịp thời chấn chỉnh những yếu kém, từ đó các chi bộ hoạt động quy củ, nền nếp, hiệu quả cao hơn; kiểm tra 4 chi bộ và 4 bí thư chi bộ, giám sát 1 Đồng chí Đảng ủy viên, 01 đồng chí đảng viên tham mưu lĩnh vực tài chính, kế toán. UBKT đã đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 01 chi bộ và 2 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 04 chi bộ; kiểm tra tài chính việc thu nộp, quản lý sử dụng tài chính Đảng của Đảng ủy. Giám sát chuyên đề đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên trong đó có 01 đảng viên tham mưu lĩnh vực đất đai, xây dựng. Xử lý kỷ luật 02 đảng viên bằng hình thức khiển trách vi phạm chính sách KHHGĐ.  
- Ngoài kiểm tra giám sát theo chương trình, kế hoạch, thông qua giám sát thường xuyên các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, chấp hành Đảng bộ, UBKT đã bám nắm, theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của đảng viên cán bộ, công chức thông qua giao việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và kết quả chất lượng công việc được giao, chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho nhân dân, giải quyết chế độ chính sách… qua đó góp phần kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các cán bộ chưa tốt, cán bộ đùn đẩy né tránh, ngại chịu trách nhiệm, không giám làm; đồng thời biểu dương cán bộ năng động, có trình độ, năng lực tốt.
- Phân công và phát huy các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ, thành viên UBKT phụ trách các chi bộ, phụ trách địa bàn phải làm tốt công tác giám sát thường xuyên, nắm bắt tình hình DLXH, báo cáo kịp thời về BTV Đảng ủy để chỉ đạo thực hiện.
-  Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các Đảng ủy viên, ủy viên UBKT Đảng ủy và bí thư các chi bộ trực thuộc, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, chi bộ trực thuộc, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. các cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát nhiệt tình, tâm huyết với công việc; nghiên cứu kỹ những quy định của Đảng về công tác kiểm tra đảng; trong kiểm tra, giám sát đã làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, hướng dẫn đề cao ý thức tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên.
- Đã phát huy được vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trên các lĩnh vực. Đặc biệt, thông qua các đợt tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại với công dân, hoặc phản ánh trực tiếp của người dân đã phản ánh kịp thời những vấn đề cần quan tâm xử lý, các nội dung chưa giải quyết thấu đáo, phản ánh các vụ việc lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, liên quan đến nhân sự chuẩn bị đề bạt, bổ nhiệm …Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình và giám sát thường xuyên nên năm 2021 nên không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo cán bộ, vụ việc sai phạm.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra giám sát năm 2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:
- Việc xác định các nội dung đưa vào chương trình kiểm tra giám sát có lúc còn dàn trải, đã đưa vào các lĩnh vực phức tạp, dễ nảy sinh tiêu cực hoặc những vấn đề đang gây bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị nhưng chưa có chiều sâu.
- Một số cán bộ, đảng viên có nhận thức chưa đúng đắn, đầy đủ; một số chi bộ chưa chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc tham gia góp ý đối với đảng viên được kiểm tra, giám sát chưa nhiều;
- Chưa chú trọng công tác hậu kiểm sau kết luận kiểm tra, giám sát nên việc tiếp thu, khắc phục hạn chế khuyết điểm của một số chi bộ, đảng viên còn hạn chế nên hiệu quả công tác chưa cao.
2
Đảng ủy khen thưởng các đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2021

Thời gian tới Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường vai trò Đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát đó là:
- Đảng ủy tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, thực hiện tốt việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết, chỉ thị Đại hội Đảng các cấp và các văn bản của Đảng hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phải nhận thức thật sâu sắc và đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra trong tình hình hiện nay để tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. 
- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Đảng ủy mà trực tiếp là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, vì trước hết đây là nhiệm vụ, thông qua kết quả công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đúng ưu, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của đảng; mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sự rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, từ đó bảo đảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, góp phần xây dựng đoàn kết tốt nội bộ cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tình hình tổ chức đảng, đảng viên ổn định, ít có khuyết điểm, sai phạm. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của BCT về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh.
- Chú trọng công tác hậu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận của Đảng ủy, UBKT, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT;  
- Tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên, chú trọng lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, lĩnh vực cải cách hành chính, tiếp nhận trả kết quả cho nhân dân; có các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương;
- Thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, tác phong công tác để đội ngũ này có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có dũng khí đấu tranh, công tâm, khách quan.
- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tổ chức lấy ý kiến góp ý, phản ánh của nhân dân về tình hình cán bộ, đảng viên và chi bộ có dấu hiệu vi phạm để xem xét, giải quyết từ trong chi bộ, ngay tại cơ sở.
 - Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nguyễn thị Mai - Bí thư Đảng ủy

Nguồn tin: quynhxuan.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây